Paslaugų teikimo taisyklės

Paslaugų teikimo sutartis (tAISYKLĖS)


KADANGI UAB TDP HOLDING , juridinio asmens kodas 304876353 , buveinės adresas ¬Žygio 90-46, LT-08242, Vilnius, Lietuva, adresas korespondencijai Subačiaus g. 15, LT-01300 Vilnius, Lietuva (Paslaugų teikėjas) turi reikiamos patirties bei žinių teikia kapų priežiūros/tvarkymo paslaugas, nurodytas interneto svetainėje www.priziuretikapai.lt;
Klientas siekia pasinaudoti aukščiau nurodytomis paslaugomis, ir yra pasirinkęs internetinėje svetainėje www.priziuretikapai.lt nurodytas paslaugas bei mokėjimo planą,
Šalys sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau išvardintų sąlygų (paslaugų teikimo taisyklių, toliau – Taisyklės).
1. Objektas
1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Klientui jo pasirinktas paslaugas, apimtimi ir laikotarpiais, nurodytais internetinėje svetainėje www.priziuretikapai.lt, o Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už teikiamas paslaugas.
2. Paslaugų teikimo tvarka
2.1. Sutartis laikoma sudaryta ir paslaugos pradedamos teikti, kai Klientas patvirtina susipažinimą/sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir atlieka apmokėjimą pagal jo pasirinktą paslaugų planą.
2.2. Paslaugos pradedamos teikti ir turi būti suteiktos per 15 darbo dienų nuo pasirinkto paslaugų plano apmokėjimo; jei Klientas tikslina užsakymą/keičia duomenis – per 15 darbo dienų nuo minėto patikslinimo gavimo dienos. Paslaugos prieš lapkričio 1 ir 2 dienas, Motinos dieną (pirmas gegužės sekmadienis), Tėvo dieną (pirmas birželio sekmadienis) suteikiamos (kapai sutvarkomi šioms dienoms), jei Klientas informuoja apie tai Paslaugų teikėją ne anksčiau, kaip 20 darbo dienų iki šių datų ir atlieka atitinkamą mokėjimą už paslaugas.
2.3. Paslaugų teikėjas augalus kapams prižiūrėti bei reikiamas tam priemones pasirenka savo nuožiūra, paslaugas teikia savo įprastinės veiklos rėmuose, o Kliento specifiniai pageidavimai (pvz., specifinės rūšies augalai, jų išdėstymas kapavietėje ir pan.) gali būti pildomi tik šalims atskirai dėl to susitarus ir Klientui už tai papildomai sumokėjus.
3. Paslaugų teikėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas Klientui Lietuvos Respublikoje pagal šias Taisykles ir Kliento pasirinktą paslaugų planą, kiek įmanoma atidžiai, rūpestingai ir efektyviai panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.
3.2. Sutvarkęs Kliento nurodytą kapavietę, Paslaugų teikėjas Klientui elektroniniu paštu atsiųs sutvarkytos kapavietės fotonuotrauką. Jei po nuotraukos ar vaizdo įrašo nusiuntimo Kliento kontaktais pasikeitė sutvarkyto objekto vaizdas dėl vagystės ar gamtinių sąlygų, Pardavėjas už šiuos pokyčius atsakomybės neprisiima, nuostolių Klientui neatlygina ir iš naujo kapavietės netvarko, nebent tai bus suderinta atskiru susitarimu ir už papildomą kainą.
4. Kliento teisės ir pareigos
4.1. Klientas įsipareigoja Paslaugų teikėjui sudaryti visas sąlygas, būtinas Paslaugų teikimui – pateikti reikalingus duomenis, nurodyti tikslią kapo vietą. Tuo atveju, jei Klientas nurodo netikslius duomenis (pvz., kapo vietą) ir Paslaugų teikėjas negali įvykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, Kliento sumokėti mokėjimai yra negrąžinami, o visus su tuo susijusius tiesioginius nuotolius Paslaugų teikėjui/tretiesiems asmenims padengia Klientas.
4.2. Jei Klientas, gavęs 3.2. p. nurodytą fotonuotrauką, nepareiškia Paslaugų teikėjui pretenzijų per 2 dienas, laikoma, kad Klientas pretenzijų Paslaugų teikėjui dėl suteiktų paslaugų kokybės neturi ir nereiškia.
4.3. Klientas įsipareigoja mokėti Paslaugų kainą pagal šios Sutarties sąlygas.
4.4. Atlikęs apmokėjimą už paslaugas, Klientas turi teisę atšaukti užsakymą ir reikalauti grąžinti Paslaugų teikėjui sumokėtas sumas tik tuo atveju, jei paslaugos teikimas dar nebuvo pradėtas ir Paslaugų teikėjas apie paslaugų atšaukimą buvo informuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paslaugų užsakymo momento el. paštu info@priziuretikapai.lt ar telefonu +370 691 88 888. Jei užsakytos paslaugos ir darbai jau pradėti vykdyti (nupirkti augalai, pradėta tvarkyti kapavietė), atliktas mokėjimas bet kuriuo atveju nėra grąžinamas.
4.5. Klientas turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose.
5. Paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka
5.1. Klientas Paslaugų teikėjui už paslaugas sumoka pagal Kliento pasirinktą planą; apmokėjimas vykdomas per Opay platformą, suteikiančią galimybę atsiskaityti įvairias mokėjimo būdais.
5.2. Tais atvejais, jei Klientui pasirinkus paslaugą, jos vykdymo eigoje paslaugų kaina padidėjo, atsižvelgiant į paslaugų kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip gėlių savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos išlaidos, Paslaugų teikėjas turi teisę į papildomą apmokėjimą už paslaugas, o Klientas sutinka tokį kainos padidėjimą kompensuoti. Klientui atsisakius sumokėti tokias papildomas sumas, paslaugos toliau nebeteikiamos, o sumokėti Kliento mokėjimai jam negrąžinami.
5.3. Klientui apmokėjus užsakymą, suformuojamas automatinis užsakymo bei apmokėjimo patvirtinimo elektroninis laiškas, kuris iš karto (tą pačią dieną) išsiunčiamas Kliento nurodytu el. pašto adresu.
6. Atsakomybė
6.1. Paslaugų teikėjas dės geriausias pastangas suteikti kokybiškas paslaugas Klientui, tačiau Klientas supranta, kad Paslaugų teikėjas jo teikiamoms paslaugoms ir/ar prekėms garantijų nesuteikia, ypač turint omenyje klimatines sąlygas, kapavietės neapsaugojimą nuo galimų vagysčių ar vandalizmo, o taip pat faktą, kad Paslaugų teikėjas nėra gyvų gėlių vazonėliuose ar sodinamų gėlių neaugina ir negali atsakyti už jų kokybę ar žydėjimo/žaliavimo laiką.
7. Kliento patvirtinimai/sutikimai
7.1. Klientas patvirtina ir sutinka, kad:
7.1.1. Jis yra pilnametis ir veiksnus asmuo, turintis visas teises sudaryti Sutartį.
7.1.2. Jo pateikti asmens duomenys yra perduodami Paslaugų teikėjui paties Kliento valia, neverčiant, su tikslu vykdyti šią sutartį, apskaityti Kliento mokėjimus, vykdyti komunikaciją ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, tačiau Paslaugų teikėjas tokiu atveju nebeteiks paslaugų, o Kliento sumokėti mokėjimai Klientui negrąžinami.
7.1.3. Sudarydamas Sutartį, Klientas nepažeidžia įstatymų, taisyklių, įsipareigojimų, susitarimų, sutuoktinių bei šeimos interesų, kapavietės tvarkymas yra suderintas su visais suinteresuotais giminaičiais ir pastarieji nereikš Paslaugų teikėjui jokių pretenzijų.
7.2. Uždėdamas varnelę apie savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis interneto svetainėje www.priziuretikapai.lt, ir/ar atlikdamas mokėjimą pagal pasirinktą paslaugų/mokėjimo planą, Klientas vienareikšmiai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir jos laikomos Klientą įpareigojančiu bei suteikiančiu teises dokumentu.
8. Sutarties galiojimas, keitimas, pildymas
8.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas atlieka apmokėjimą pagal jo pasirinktą paslaugų planą svetainėje www.priziuretikapai.lt, o Paslaugų teikėjas šį mokėjimą gauna savo sąskaitoje.
8.2. Tuo atveju, jei Klientas, pasibaigus paslaugų plano laikotarpiui, neatlieka apmokėjimo naujam laikotarpiui, laikoma, kad Sutartis pasibaigė ir paslaugos toliau nebeteikiamos.
9. Taikytina teisė
9.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
10. Ginčų sprendimas
10.1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių draugiškomis pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme.
11. Pranešimai
11.1. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį bus laikomi galiojančiais, jei yra pateikti elektroniniu paštu tokiais adresais, kurie yra nurodyti interneto svetainėje www.priziuretikapai.lt (Paslaugų teikėjo rekvizitai), arba Kliento pateiktame užsakyme.
11.2. Jei pasikeičia paslaugoms teikti reikalingi duomenys, Klientas turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas informuoti Paslaugų teikėją apie pasikeitusius duomenis.

Gerbiame savo klientus, todėl darbus atliekame kokybiškai

Jūsų kapai patikimose rankose

10+
metų patirtis

1000+
sutvarkytų kapų

10000+
uždegtų žvakučių

Pirmam Jūsų užsakymui dovanojame!

20% nuolaida

nepraleiskite progos - registruokitės